Gaziantep Mutfa��

Baklava

� Yap�l���

Malzeme

1 kg. sert bu�day unu
3 yumurta
10 gr. tuz
50 gr. ni�asta
1 kg. sade ya�
500 gr. antepf�st��� i�i
500 gr. s�t
50 gr. irmik
750 gr. �eker
350 gr. su

Tarifi

Un tezgah �zerine daire �eklinde d�k�lerek ortas� bo� b�rak�l�r. �� yumurta tuz ile ��rp�larak az miktarda su ilave edilir ve unla yo�rulur. Yo�urma s�ras�nda hamurun �zerine hafif su serpilerek kulak memesi yumu�akl���na gelinceye kadar yo�rulur.

Hamur fitil �eklinde uzat�larak iki parmak eninde kesilir (her biri yakla��k 75-100 gr) el ile yass�la�t�r�l�r. Tekrar hafif ni�asta serpilerek �st �ste konur.(6-12 adet aras�). Ve bu hamurlar a��l�r. Hamurlar oklavayla kenar�ndan ortas�na do�ru inceltilir. Hamurun yar� �ap� 25-30 cm. olunca elle ni�asta serpilerek hamur �st �ste getirilir. Ba�taki i�lem 3 defa tekrarlan�r. Hamur eni 60 boyu 120-140 cm. kadar a��l�r. A��lan hamur baklava yap�lacak tepsinin b�y�kl���nde kesilir. Bunlar k���k oklavaya sar�l�r. ��inden en p�r�zs�z olan iki tanesi y�zl�k ve y�zl�k alt� olarak se�ilir. Tepsiye ince bir kat ya� s�r�l�r. Tepsi b�y�kl���nde kesilen yufkadan oklava ile iki kat serilir. Bu i�lem 12 veya 14 kat yufka serilene kadar devam eder. Daha �nceden haz�rlanm�� krema halindeki kaymak tepsiye d�k�l�p b��ak ile iyice yay�l�r.

�zerine �ekilmi� f�st�k serpilir ve �st� a��lan yufka ile d��enir. �st�ne y�zl�k diye ayr�lan hamurdan 10-12 kat serilir. Aralar�na ya� at�l�r. Kenarlar� d�zeltilir. Keskin dilim b��a�� ile mekik, muska ve parmak kare �eklinde kesilir, eritilmi� s�cak ya� �zerinde gezdirilir ve f�r�na verilir. F�r�n 230-260 derecede olmal�d�r. F�r�nda baklavalar s�rekli yer de�i�tirerek s�rekli �evrilir. Baklava 4-5 dk. sonra haz�r olur. Daha sonra dilim halinde kesilen yerlerin aras� b��ak ile a��l�r. Ate� �zerinde 2-3 dk. tutulur ve �eker verme i�lemine ba�lan�r. 1 kg. �eker 350 gr. su ile iyice kaynat�l�p k�vam yap�l�r. Kep�eyle �zerine s�cak olarak yava��a yedirilir. Oynat�lmayarak so�uyuncaya kadar bekletilir ve servise haz�r hale gelir. Kayma��n haz�rlanmas�; 500 gr. s�t ate� �zerinde kaynat�l�r. Sonra irmik yava� yava� bo�alt�l�r ve devaml� kar��t�r�l�p so�umaya b�rak�l�r.